สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง?

ในฐานะเจ้าของข้อมูลมีอะไรที่เราต้องรู้บ้าง? Connect X พามารู้จักสิทธิ์เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA กัน
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง?

สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่หลายคนรู้จักกันดีกับคำว่า “กฎหมาย PDPA” ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น โดยสาระสำคัญของตัวกฎหมาย PDPA นี้ จะแบ่งบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หรือก็คือข้อมูลของลูกค้า ที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชีวิต สามารถระบุตัวตนได้
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ใน “การตัดสินใจ” เก็บรวบรวมในการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้หรือเปิดเผย เช่น องค์กรต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามการตัดสินใจของผู้ควบคุมข้อมูล หรือก็คือผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของลูกค้า เช่น ระบบ CRM

โดยภายใต้ตัวกฎหมาย PDPA ก็จะช่วยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีสิทธิต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ฉะนั้นในบทความนี้ Connect X จะขอพาทุกคนไปรู้จักสิทธิต่างๆว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหากพบว่าข้อมูลของเราถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรืออาจสร้างปัญหาให้กับเราในระยะยาวได้ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right) มีดังนี้

1.สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)

ในฐานะเจ้าของข้อมูลแล้วทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล สิ่งที่ต้องจัดเก็บ ระยะเวลาในการเก็บ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการนำไปใช้หรือวิธีการเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนเสมอ ตัวอย่างเช่น การใช้ Consent Form สำหรับการขอความยินยอมในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น

2.สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้เก็บรวบรวมไป เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของตนเองหรือไม่ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองได้ แต่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

3.สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในฐานความยินยอมและเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเข้าระบบแล้ว โดยในการโอนย้ายข้อมูลจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลปฏิเสธคำขอจะต้องทำการบันทึกเหตุของการปฏิเสธคำขอเอาไว้ด้วย

4.สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้ ในขณะที่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถปฏิเสธคำขอได้เช่นกัน แต่จะต้องลงบันทึกคำร้องและเหตุผลในการปฏิเสธสิทธินั้น

5.สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอผู้ควบคุมข้อมูลให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ในสามกรณี คือ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นในการใช้งานอีกต่อไป
 2. เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอม
 3. เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องการปฏิเสธคำขอก็สามารถทำได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลนั้นเกี่ยวกับการวิจัย สถิติ และเชิงประวัติศาสตร์

6. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิในการแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการประมวลผลได้ เช่น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลแล้ว หรือหากมีการยื่นคำร้องขอลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้สิทธิในการระงับได้เช่นกัน 

7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ หากไม่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลไป แต่ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจก็สามารถยกเลิกความยินยอมนั้นได้ทันที และวิธีการถอนความยินยอมจะต้องง่ายในระดับเดียวกับวิธีการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล โดยหากเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งถึงผลกระทบและยุติการประมวลผลข้อมูลทันที

8. สิทธิในการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล การเก็บรวบรวม การนำไปใช้ (Right to Object)

เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ได้ เช่น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวมข้อมูลซึ่งมีวัตถุประสงค์ไปใช้ทำการตลาด กรณีนี้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลได้ โดยผู้ควบคุมข้อมูลไม่มีเหตุให้ปฏิเสธการใช้สิทธิ เป็นต้น

 

ทิ้งท้าย

รู้อย่างนี้แล้วพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมว่าข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกแบรนด์หรือองค์กรใดนำไปใช้ เจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิที่จะปกป้องข้อมูลของตนเองได้ โดยอาศัยอำนาจของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เช่นเดียวกับทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในทางการตลาดก็ต้องแจ้ง Privacy Policy ให้ถูกต้องเพื่อขอความยินยอมและไม่ตั้งเงื่อนไขที่อาจสร้างให้เกิดปัญหาในระยะยาว 

 

เริ่มต้นสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้ลูกค้าได้แล้ววันนี้ด้วย Connect X Marketing Platform ที่มาพร้อม CDP & Marketing Automation

Connect X คือ Platform ที่จะเข้ามาช่วยไม่ให้ธุรกิจถูก Digital Disruption ถึงเวลาแล้วที่ทุกธุรกิจจะต้องเริ่ม Connect กับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) แบบไร้รอยต่อด้วย Marketing Platform ที่ไม่เพียงแต่มี Feature เด็ดๆ แต่ยังสามารถปรับแต่ง Platform Customize ให้เข้ากับแบรนด์ที่มีความแตกต่างกันได้ด้วย

Connect X เข้าใจนักการตลาดทุกคนว่าการเลือก Platform มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี!

*รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation พร้อมแนะนำ Marketing Technology (Martech) และ CDP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง?

ติดตามเรื่องราวเด็ดๆ ที่ทั้งสาย Tech และ Marketer พลาดไม่ได้

เพิ่มเติมได้ที่

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง?

สนใจติดต่อกับ Connect X โดยตรงได้ที่

Email : [email protected] 

LINE : @connectx

ติดต่อ / ปรึกษาการทำตลาดออนไลน์ โทร. 098-850-9558

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี !

*รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Tranformation พร้อมแนะนำ Marketing Technology (Martech) และ CDP ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า